Back

ⓘ Helse- og omsorgsdepartementet
                                               

Bjørn-Inge Larsen

Bjørn-Inge Larsen er en norsk lege og statstjenestemann. I januar 2013 ble han departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Han var helsedirektør i perioden 2001–2012. Larsen satt i Verdens helseorganisasjons globale styre fra 2010 til 2013.

                                               

Ellen Birgitte Pedersen

Ellen Birgitte Pedersen er en norsk kommunelege og politiker, som ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2008.

                                               

Prosjekt 24:7

Prosjekt 24:7 er et døgnåpent helse- og velferdstilbud i regi av Kirkens Bymisjon for å gi et bedre psykisk og fysisk helsetilbud til rusavhengige. Prosjektet er et svar på en utfordring fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om raske og konkrete tiltak for de mest utsatte. Det er gitt tilsagn om 60 millioner i tilskudd over to år, som skal brukes for å oppnå bedre helse og sosial inkludering for gruppa og for å bedre samordning og kunnskapsutvikling på fagfeltet.

                                               

Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk) er et av Den europeiske unions byråer, etablert i 1993, og i virksomhet fra 1995. Hovedkontoret er i Lisboa, Portugal. I tillegg til EUs medlemsland er også Norge og Tyrkia assosiert i samarbeidet, som "reporting countries". Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles r ...

                                               

Are Helseth

Are Helseth er en norsk lege og politiker. Han er 1. vararepresentant til Stortinget fra Akershus siden 2009, og møter fast for Anniken Huitfeldt. Helseth er utdannet lege, og har hatt en rekke leder- og forskningsstillinger i norsk helsevesen. I det sivile liv er han daglig leder ved Fürst Medisinske Laboratorium. Are Helseth har vært kirurg og sjefslege ved Bærum sykehus og jobbet for Kreftforeningen. Han har også vært stipendiat ved University of North Carolina og helse- og sosialdirektør i Akershus fylke. Helseth har bakgrunn som viseadministrerende direktør i Helse Øst, og ledet arbei ...

                                               

Solveig Torsvik

Solveig Torsvik er en norsk politiker og tidligere partisekretær i Ap. Hun ble valgt inn på Stortinget fra Akershus i 1993. Før dette var hun forbundssekretær i Norsk Kommuneforbund fra 1989 til 1990, og statssekretær for kommunalminister Kjell Borgen fra 1990 til 1992. Hun var i tillegg vararepresentant til Stortinget i periodene 1981 – 1985, 1985 – 1989 og 1989 – 1993, og møtte som fast representant i til sammen mer enn fire år i disse stortingperiodene. I 1996 ble Torsvik som første kvinne valgt til partisekretær i Arbeiderpartiet. Hun stilte derfor ikke til valg til Stortinget i 1997. ...

                                               

Cecilie Brein-Karlsen

Cecilie Brein-Karlsen er en norsk politiker for Fremskrittspartiet. Hun var statssekretær for Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet fra oktober 2013 da Erna Solbergs regjering tiltrådte. Den 20. desember 2016 ble hun statssekretær for Siv Jensen i Finansdepartementet. Brein-Karlsen var byrådssekretær for finansbyråd Stian Berger Røsland i Oslo kommune i 2009, deretter byrådssekretær for Stian Berger Røsland mens han var Oslos byrådsleder 2009–2011. Brein-Karlsen var konstituert som byråd for helse og eldreomsorg under Sylvi Listhaugs fødselspermisjon i 2011. Hun har bachelorgrad i sam ...

                                               

Nina Husom

Nina Husom er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Husom er utdannet fysioterapeut. Hun var redaktør for fagbladet Fysioterapeuten 1992-1993 og arbeidet som journalist og nyhetsredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

                                               

Robin Martin Kåss

Robin Martin Kåss er en norsk lege og politiker som siden 2015 er ordfører i Porsgrunn kommune. I 2016 ble han valgt til leder av Grenlandsrådet som består av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan Han var statssekretær i Jens Stoltenbergs andre regjering, det siste året for Jonas Gahr Støre i Helse- og omsorgsdepartementet inntil regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013. Han er bosatt på Eidanger i Porsgrunn kommune. Han ble tidlig med i Arbeidernes ungdomsfylking og Juvente. Senere ble han også med i Europeisk Ungdom. Han ble valgt inn i Porsgrunn bystyre ...

                                               

Anne Kari Lande Hasle

Anne Kari Lande Hasle er en norsk tidligere departementsråd i Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hun var den andre kvinnen etter Karin Bruzelius som ble departementsråd i Norge. Fra 2013 til hun gikk av med pensjon i 2016 var hun spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun har også vært engasjert politisk i Arbeiderpartiet og som nestleder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun er fra 2020 nestleder i styret for Oslo universitetssykehus.

                                               

Alta bataljon

Alta bataljon var en bataljon innen den norske 6. divisjon, med standkvarter i Alta. Bataljonen ble opprettet 1. januar 1918. Under felttoget i Norge i 1940 ble den ledet av oberstløytnant Arne Dagfin Dahl. Etter krigen ble Alta bataljon gjenopprettet frem til den ble lagt ned i 1995.

Helse- og omsorgsdepartementet
                                     

ⓘ Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge. Departementet har som mål å sørge for at befolkningen får gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi, og bidra til å fremme god folkehelse.

Helsedepartementet har syv avdelinger:

 • Folkehelseavdelingen
 • Budsjett- og økonomiavdelingen
 • Administrasjonsavdelingen
 • Kommunetjenesteavdelingen
 • Eieravdelingen
 • Helserettsavdelingen
 • Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Etter å ha hatt midlertidige lokaler i Universitetsgata 2 siden juli 2011, flyttet departementet 15. juni 2012 inn i det nye byggetrinn 6, R6, i Regjeringskvartalet, med adresse Teatergata 9.

                                     

1. Underliggende etater

 • Folkehelseinstituttet
 • Helfo
 • Bioteknologirådet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Eldreombudet
 • Helsedirektoratet
 • Statens legemiddelverk
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Statens helsetilsyn
 • Norsk pasientskadeerstatning
                                     
 • statsråd Bent Høie i Helse - og omsorgsdepartementet Han var leder i Bærum Unge Høyre 2004 2005, politisk rådgiver i Unge Høyre 2005 2006 og medlem av Unge
 • Kommunetjenesteavdelingen i Helse - og omsorgsdepartementet viseadministrerende direktør i Helse Sør - Øst og avdelingsleder i Sosial - og helsedirektoratet.
 • september 1952 er en norsk kommunelege og politiker SV som ble utnevnt til statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet 27. juni 2008. Dagens Medisin: Endelig
 • for virksomheten i Norsk helsearkiv. Helse - og omsorgsdepartementet har utarbeidet forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Helsearkivforskriften
 • internasjonale arenaer. Statsbudsjettet for Helse og omsorgsdepartementet 2015 2016 omsorgsdepartementet Helse - og 27. november 2012 Meld. St. 9 2012 2013
 • omsorgsdepartementet Helse - og 2. desember 2015 Demensplan 2020 Regjeringen.no norsk Besøkt 23. september 2020. KVALAP Aldring og helse
 • Arbeids - og sosialdepartementet Barne - og familiedepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis - og beredskapsdepartementet
 • sosiale tjenester i NAV, barnevernet og helse - og omsorgstjenester. Det er underlagt Helse - og omsorgsdepartementet På fylkesnivået er Fylkesmannen tilsynsmyndighet
                                               

Målfrid Bjærum

Målfrid Bjærum er en norsk offentlig tjenestekvinne. Hun har erfaring som administrativ leder i ulike avdelinger ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet. I 2011 ble hun assisterende departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet med særskilt ansvar for Inkluderingsdirektoratet. I november 2016 ble Bjærum utnevnt til ekspedisjonssjef i eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Bjærum er cand.oecon. fra NHH fra 1990 og cand.mag. fra Universitetet i Bergen fra 1988.

Users also searched:

...