Back

ⓘ Den åpne dørs politikk
                                               

1900 i USA

Speaker i Representantenes hus: David B. Henderson republikaner fra Iowa President: William McKinley republikaner Visepresident: ubesatt Kongressen: 56. Høyesterettsleder: Melville Fuller

                                               

John Hay

John Milton Hay var en amerikansk forfatter, journalist og republikansk politiker. Han var USAs ambassadør til Storbritannia 1897–1898 og deretter USAs utenriksminister frem til sin død i 1905.

                                               

Første kinesisk-japanske krig

Første kinesisk–japanske krig pågikk i tidsrommet 1. august 1894 – 17. april 1895 og var en krig mellom Qing-dynastiet i Kina og Japan om kontrollen over Korea. Japan vant overlegent; og resultatet var et skifte i regional dominans i Asia; fra Kina til Japan. 4 177 japanske soldater falt i strid eller døde av sykdom under felttoget, 56 862 ble såret. Kinesiske tap er ukjent.

                                               

Ganghwa-do

Ganghwa-do er ei øy i fylket Ganghwa i den sørkoreanske provinsen Incheon i Sør-Korea, og ligger sør for utløpet av Hanelva, nær den nordlige grenselinja, som fungerer som den maritime grensa mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Mellom øya og fastlandet går det en smal kanal, der to bruer forbinder øya med byen Gimpo. Nord for Hanelvas utløp ligger den nordkoreanske provinsen Kaesong. Av befolkningen på vel 65 000 holder halvparten til i øyas største by, Ganghwa-eup, nordøst på øya. Høyeste punkt er Manifjellet, 469 moh. Ganghwa er landets fjerde største øy.

                                               

Folketeatret (bygning)

Folketeatret, eller Folketeaterbygningen, er en bygning som ligger mellom Storgata og Youngstorget i Oslo. Bygningen var tegnet av arkitektene Christian Morgenstierne og Arne Eide, og stod ferdig i 1935. De første leietagerne flyttet imidlertid inn i bygningen allerede høsten 1934. Den offisielle innvielsen fant sted 2. april 1935. Bygningen består av tre sammenbundne bygg: et høybygg på tolv etasjer med fasade mot Youngstorget, en forretningsgård mot Storgata og et teaterhus midt i.

                                               

1855

Gaustad sykehus, Norges første psykiatriske sykehus åpner 1. januar – Det Norske Telegrafvæsen åpner den første norske telegraflinjen mellom Christiania og Drammen. 1. januar – Første norske frimerke utkommer. 4 skilling med riksvåpenet. 22. januar – Kirkens Bymisjon grunnlegges i Christiania 31. desember – Folketelling, 1 490 047 innbyggere i Norge

                                               

1863

Cognachuset Camus etableres Londons undergrunnsbane åpnet, som verdens første metrosystem. New Zealands første jernbane åpner De første fotballreglene blir laget av London FA Borge skole Porsgrunn blir grunnlagt.

                                               

1883

Norges Statsbaner opprettet for å forvalte jernbanen i Norge 11. juli – Vossebanen ble åpnet. Den skulle senere utgjøre første del av Bergensbanen.

                                               

Georg Apenes

Georg Richard Apenes var en norsk jurist, politiker og tidligere embetsmann. Han var stortingsrepresentant for Høyre fra 1977 til 1989 og direktør i Datatilsynet fra 1989 til 2010. Apenes tilhørte det han oppfattet som Høyres verdikonservative fløy, som var opptatt av prinsipielle og ideologiske spørsmål. Han hadde til dels et anstrengt forhold til politikken og sitt eget parti. Til tross for sin interesse for justispolitikk ble han aldri justisminister. Som direktør for Datatilsynet engasjerte han seg imidlertid for personvernet og var en frontfigur mot EUs datalagringsdirektiv.

                                               

1841

Bybranner i Trondheim i 1841 og 1842 førte til innføring av murtvang. Grunnsteinsnedleggelse for Universitetet i Oslo. Yucatán erklærte seg uavhengig fra Mexico "Rednings-, forbedrings- eller forsørgelsesanstalt fornemlig for forladte, forsømte eller vanartede ældre børn" ble åpnet i Urtegata på Grønland i Oslo. Severin Løvenskiold ble stattholder i Norge.

                                               

1881

10. november – Vesteraalens Dampskibsselskab blir stiftet på initiativ av Richard With 24. juni – Under "Torvslaget" på Bragernes torg i Drammen ble 15 år gamle Martinius Tømmeraas drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere. 21. november – Ved kongelig resolusjon ble det bestemt at marinens hovedetablissement skulle anlegges ved Horten. 20. november – Det første møtet i henhold til det svenske frimurersystem ble avholdt i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo. Møtet ble avholdt i III grad og ledet av Niels Treschow.

                                               

Ole Anton Qvam

Ole Anton Qvam var en norsk høyesterettsadvokat, proprietær og politiker. Han var en av Venstres ledende politikere fra rundt 1870 og frem til sin død; han var innvalgt på Stortinget 1874–1888 og 1895–1900. Qvam var partiformann to ganger, justisminister tre ganger, samt Norges statsminister i Stockholm, indreminister, revisjonsminister og landbruksminister én gang. Han tilhørte Venstres radikale fløy, og gjorde kanskje sin største innsats i forarbeidet til en ny straffeprosesslov og innføringen av juryordningen av 1887. Hans radikale og kompromissløse linje førte nok til at han alltid ble ...

Den åpne dørs politikk
                                     

ⓘ Den åpne dørs politikk

Den åpne dørs politikk er et opprinnelig amerikansk begrep som primært knyttes til den utenrikspolitiske situasjon i Kina omkring århundreskiftet, da en rekke land arbeidet for å sikre seg havner som de kunne bruke til handel med det kinesiske fastland. I denne situasjon, da USA følte at landet kunne risikere å bli utestengt, presset man datidens øvrige stormakter til å gi tilsagn om at de ikke ville misbruke sin kontroll over de enkelte havner til å forhindre andre lands skip fra å anløpe dem. Med andre ord: love å holde døren åpen for alle.

Den åpne dørs politikk siktet mot å motvirke tiltak til aktivt eller passivt å blokkere andre land som måtte ønske å bedrive handel i et bestemt land eller område utenfor Europa. Slike tiltak kunne være tildelingen av særlige begunstigelser eller oppstilling av særlige forhindringer steder som hittil ikke hadde hatt utenrikshandel av betydning, og hvor en gitt kolonimakt kunne fryktes å ville sikre seg kontroll over utenrikshandelen med dels de fordeler dette kunne gi kolonimakten, dels de ulemper det kunne medføre for det slik kontrollerte land eller område.

                                     

1. Kongo

Prinsippet om den åpne dørs politikk ble første gang fremsatt under Berlinkonferansen i 1885 angående Kongo. Det ble vedtat at alle nasjoners handel i dette land skulle nyte full frihet. Siden viste denne beslutning seg bare å ha heller beskjeden praktisk betydning.

                                     

2. Kina

Gjennombruddet for prinsippet om den åpne dørs politikk var da USA i september-november 1899 ved en henvendelse til Storbritannia stilte formelle krav om at dette land ville yte sin medvirken til å opprettholde prinsippet i Kina.

Før dette hadde USA rettet henvendelse til alle stormakter: Frankrike, Italia, Japan, Russland, Storbritannia og Tyskland med anmodning om at de ville opprettholde prinsippet om den åpne dørs politikk, og alle land hadde – for å unngå et tilsagn – svart at de ikke kunne forplikte seg selv innen alle andre nasjoner hadde gitt tilsvarende tilsagn. I juli erklærte den amerikanske utenriksminister John Hay at alle landene i prinsippet hadde gitt tilsagn.

Den amerikanske henvendelse gav anledning til en uttalelse fra den daværende britiske utenriksministers, lord Salisburys, side, som gikk ut på at Storbritannia prinsipielt hadde handlet ut fra den grunnsetning at alle nasjoners borgere skulle ha lik adgang til kommersiell virksomhet i Kina, og at man ikke hadde næret noe ønske om å fravike denne regel i forbindelse med landets besittelse av Wei-hai-wei.

I forlengelse av dette tilsagn sluttet Storbritanna den 16. oktober 1900 en traktatsmessig overenskomst med Tyskland om å opprettholde den åpne dørs politikk i Kina, og for denne overenskomst fikk man de øvrige makters tilslutning.

I 1902 protesterte USAs regering på Russlands overtagelse av kontrollen i Mandsjuria i forlengelses av bokseropprøret - de så på den som en krenkelse av prinsippet om den åpne dørs politikk. Da Japan overtok kontrollen i det sørlige Mandsjuria etter den russisk-japanske krig 1904-1905, avtalte regjeringene i Japan og USA prinsipielt å opprettholde prinsippet. I 1909 ble det dannet et internasjonalt bankkonsortium til godkjenning av alle lån til finansiering av kinesiske jernbaneanlegg, og i 1917 utvekslet de to land noter hvori det het at prinsippet om den åpne dørs politikk ville bli respektert, men at USA anerkjente at Japan hadde særlige interesser i området Lansing-Ishii-avtalen.

Prinsippene om den åpne dørs politikk ble ytterligere svekket ved inngåelsen av en rekke andre avtaler i 1917, hvorved de allierte stilte Japan i utsikt å overta de så langt tyske besittelser i Kina i tilfelle et gunstig utfall av krigen.

                                     

3. Marokko

Et annet tilfelle da prinsippet om den åpne dørs politikk på fremtredende måte gjorde seg gjeldende, inntraff få år etter i forbindelse med Marokkospørsmålet, idet Tyskland her engasjerte seg for prinsippet overfor Frankrike. Den kontrovers som oppstod førte til at Frankrike og Tyskland den 28. september 1905 inngikk en overenskomst om å opprettholde den økonomiske frihet i Marokko.

                                     

4. Mexico

Den meksikanske revolusjon og de internasjonale spørsmål den gav opphav til, brakte atter prinsippet om den åpne dørs politikk til anvendelse, nå fra amerikansk side, denne gang overfor Mexico.

                                     

5. Et begrep og et redskap

For å fjerne en av årsakene til krig eller internasjonal uvilje ble det i mellomkrigstiden bragt på bane å gjøre prinsippet om den åpne dørs politikk i det store og hele gjeldende overalt der vestlige makter konkurrerte om å underlegge seg områder i andre verdensdeler.

I 1921-1922 fulgte Washingtonkonferansen, der ni land erklærte i forhold til Kina å ville fastholde den åpne dørs politikk, uten imidlertid å avtale virkemidler for prinsippets opprettholdelse. Avtalen trådte de facto ut av kraft da Japan i 1931 ved maktmanipulasjon fikk opprettet den formelt selvstendige, reelt japanske lydstat Manchukuo.

                                     

6. Litteratur

 • Hu, Shizhang 1995. Stanley K. Hornbeck and the Open Door Policy, 1919-1937. Greenwood Press. ISBN 0-313-29394-5.
 • Esthus, Raymond A. "The Changing Concept of the Open Door, 1899-1910," Mississippi Valley Historical Review Vol. 46, No. 3 Dec., 1959, pp. 435–454 JSTOR
 • Otte, Thomas G. 2007. The China question: great power rivalry and British isolation, 1894-1905. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921109-8.
 • Sugita, Yoneyuki, "The Rise of an American Principle in China: A Reinterpretation of the First Open Door Notes toward China" in Richard J. Jensen, Jon Thares Davidann, and Yoneyuki Sugita, eds. Trans-Pacific relations: America, Europe, and Asia in the twentieth century Greenwood, 2003 pp 3–20
 • Mark Atwood Lawrence," Open Door Policy”, Encyclopedia of the New American Nation, online.
 • McKee, Delber 1977. Chinese Exclusion Versus the Open Door Policy, 1900-1906: Clashes over China Policy in the Roosevelt Era. Wayne State Univ Press. ISBN 0-8143-1565-8.


                                     

7. Eksterne lenker

 • J. Clan: "Den Britiske Præferencepolitik"
 • Cai Schaffalitzky de Muckadell: "Stillehavsproblemet" Geografisk Tidsskrift, Bind 27; 1924
 • Salmonsens konversationsleksikon, 2. utgave, bind I 1915, s. 6-7; oppslag: "aabne Dørs Politik"
                                     
 • tar patent på en gassmotor. Klovdyrarten quagga dør ut i Sør - Afrika. 11. juli Vossebanen ble åpnet Den skulle senere utgjøre første del av Bergensbanen
 • en del åpne dører Bondevik har mottatt en rekke ordener og utmerkelser. Han er innehaver av storkors av St. Olavs Orden 2004 storkors av Den guatemalske
 • 1993 ISBN 82 - 02 - 14100 - 1. H.F. Gude: somrene ved Kristianiafjorden 1995 Åpne dører venneskrift til Astrid Gjertsen på 70 - årsdagen 1998 Én tid og to byer
 • til politikk i 1960. 1. januar Fransk Kamerun blir helt selvstendig fra Frankrike, og Republikken Kamerun utropes. 9. januar Konstruksjonen av den andre
 • april William Henry Harrison dør av lungebetennelse, og blir med det den første sittende amerikanske presidenten som dør 6. april John Tyler blir tatt
 • eldste kjente endeløse kraftoverførende kjede for å drive armillarsfæren, åpne dører og mekanisk drevne dukkefigurer som ville snurre etter tur for å angi
 • Pretoria - konvensjonen signeres, den sørget for avslutningen av den første boerkrig. 19. september James A. Garfield, USAs 20. president, dør 20. september Chester
 • er på sitt nærmeste til Solen. 6. mai Kong Edward VII av Storbritannia dør George V blir ny konge. 18. mai Jorden passerer gjennom halen på Halleys
 • burde åpne for dialog. I 2015 var forventet levetid ved fødsel 60 år for menn og 64 år for kvinner. Barnedødeligheten viser at 46 barn under fem år dør per

Users also searched:

...