Back

ⓘ Institutt for sammenliknende politikk
                                               

Kristin Strømsnes

Kristin Strømsnes er en norsk statsviter som er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsfelt er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap. Strømsnes har jobbet som forsker og underviser ved Universitetet i Bergen siden 2008 og har lang erfaring med arbeid i instituttsektoren med tilknytning til LOS-senteret, Rokkansenteret, Uni-research og Norce. Strømsnes var med på å etablere Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med kollegaer ved Institutt for samfunn ...

                                               

Tor Midtbø

Tor Midtbø er en norsk statsviter. Han er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Midtbø ble cand.polit. i 1989 og dr.polit i 1993 på avhandlingen Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. Han ble i 1993 førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk og har fra 1999 vært professor samme sted. I sin forskning har Midtbø hovedsakelig konsentrert seg om spørsmål knyttet til politisk økonomi, økonomiske valgsykler, og valgatferd. Han har også utgitt en lærebok i metode, Regresjonsanalyse for samfunnsvitere 2007. I 2006 ble Tor Midtbø til ...

                                               

Lise Rakner

Lise Rakner er en norsk statsviter med innretting mot faget sammenliknende politikk. Rakner er dr.polit. og disputerte i 1998 på avhandlingen Reform as a Matter of Political Survival: Political and Economic Liberalisation in Zambia 1991-1996. Hun arbeider ved Chr. Michelsens Institutt, der hun har vært forskningsleder siden 2003, og Institutt for sammenliknende politikk der hun er professor siden 2006. Fra 2009-2013 var hun leder av Institutt for sammenliknende politikk. Rakner har i sin forskning beskjeftiget seg med tematikken demokratisering og menneskerettigheter, basert på forskningso ...

                                               

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiB)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved Universitetet i Bergen. Fakultetet har rundt 3400 studenter og ca. 200 personer i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. I tillegg er ca. 45 eksternt finansierte stillinger tilknyttet fakultetet. Leder for fakultetet er dekanus Jan Erik Askildsen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har sju institutter: Institutt for sammenliknende politikk Institutt for geografi Institutt for sosialantropologi Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Sosiologisk institutt Institutt for økonomi Institutt for infor ...

                                               

Kjell A. Eliassen

For diplomaten og juristen se Kjell Eliassen Kjell Arnold Eliassen er en norsk statsviter, professor ved Handelshøyskolen BI i Oslo og leder for Senter for europeiske og asiatiske studier der. Eliassen ble i 1971 den første hovedfagskandidat fra Institutt for sammenliknende politikk med en oppgave under tittelen Fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partier: en studie av årsakene til ulikheter i fagbevegelsens muligheter til å påvirke de sosialdemokratiske partier i Norge og Storbritannia. Eliassen har i sin forskning særlig vært opptatt av telekommunikasjons- og IT-politikk, globaliserin ...

                                               

Kaare Strøm

Kaare Strøm er en norsk statsviter. Strøm ble i 1984 ph.d. i statsvitenskap ved Stanford University i Stanford i California. Fra 1994 har Strøm vært professor i statsvitenskap ved University of California, San Diego. Han har tidligere vært tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, som førsteamanuensis 1984–1987 og professor II 1994–2000, samt Michigan State University og University of Minnesota i USA. Kaare Strøm har siden 2002 vært tilknyttet Centre for the Study of Civil War CSCW ved Institutt for fredsforskning PRIO. Strøms forskningsinteresser er rettet ...

                                               

Lars Svåsand

Lars Gerhard Svåsand er en norsk statsviter. Svåsand ble i 1972 cand.polit. med hovedfag i sammenliknende politikk og var deretter forskningsassistent for professor Stein Rokkan. I 1982 ble Svåsand professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på partiorganisasjoners utvikling og struktur, partifinansiering, samt framveksten av nye partier og har en omfattende produksjon knyttet til disse feltene. Hans interesse for partienes rolle har videre nedfelt seg i forskning på partier og demokratiseringsprosesser i nye demokratier, blant annet gjennom prosj ...

                                               

Institutt for geovitenskap (UiB)

Dersom du mente instituttet i Oslo, see Institutt for geofag Institutt for geovitenskap er Universitetet i Bergen sin enhet for studier innenfor geovitenskap. Instituttet ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk. Instituttet har et akademisk personal på 40 personer, i tillegg til 35 ansatte i tekniske og administrative funksjoner. Instituttet har omkring 50 stipendiater og forskere som er engasjert i forskningsprosjekter med tidsbegrenset v ...

                                               

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap er et av sju institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Instituttet ble etablert i 2005 ved en sammenslåing av "Institutt for informasjonsvitenskap" og "Institutt for medievitenskap". Instituttet forsker på informasjons- og kommunikasjonsteknologi og medier ut fra en rekke ulike tilnærminger. Studiene ved instituttet spenner over både tradisjonelt akademiske og mer praksisorienterte tilbud. Studietilbudet inkluderer det som tradisjonelt har vært informasjonsvitenskap og medievitenskap, men etter sammenslåingen ...

                                               

Matematisk institutt (UiB)

Matematisk institutt er ett av åtte institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB. Instituttet er delt i tre fagseksjoner, som igjen er delt i tilsammen 15 forskningsgrupper. Instituttet har i overkant av 30 fast tilsatte, samt stipendiater og ansatte i administrasjonen, som tar seg av den daglige driften. Instituttrådet er det øverste rådgivende organ for instituttleder, i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet.

                                               

Geofysisk Institutt (UiB)

Det Geofysiske Institutt er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Geofysisk Institutt er i dag en administrativ enhet som omfatter forsknings- og undervisningsgruppene for meteorologi og oceanografi. I tillegg er klimaforskningssenteret Bjerknessenteret tett knyttet opp til instituttet. Instituttleder ved GFI per 2020 er Tor Eldevik. Han etterfulgte Nils Gunnar Kvamstø våren 2019.

                                               

Institutt for biomedisin

Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen ble etablert som institutt i 2004 i forbindelse med sammenslåingen av de tre prekliniske institutter; Institutt for anatomi og cellebiologi, Institutt for biokjemi og molekylærbiologi og Fysiologisk institutt. Instituttet er et av fem institutt ved Det medisinske fakultet, og med sine vel 200 ansatte et av de største instituttene ved Universitetet i Bergen. Omkring 44 personer er ansatt i faste vitenskapelige stillinger i tillegg er ca 60 ph.d kandidater og 25 post docs tilknyttet instituttet. Instituttet er lokalisert i et nytt og velutr ...

Institutt for sammenliknende politikk
                                     

ⓘ Institutt for sammenliknende politikk

Institutt for sammenlignende politikk er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, som forsker og underviser i det statsvitenskapelige fagområdet sammenliknende politikk.

                                     

1. Forskningsfelt

Instituttet driver forskning og undervisning knyttet til politisk utvikling, demokrati og demokratisering i bred forstand. Fagets opprinnelige konsentrasjon om europeiske forhold har etterhvert dreid i lys av den globale politiske utvikling til interesse for temaer knyttet til demokrati og demokratisering også i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Instituttets forskningsgrupper er organisert rundt temaene europeisk politikk, institusjoner og institusjonsutvikling i nye demokratier, kjønn og velferd, samt metode og politisk atferd.

                                     

2. Instituttets historie

Institutt for sammenliknende politikk har eksistert som egen enhet med dette navnet siden 1. januar 1980. Mannen som er kjent som grunnleggeren av instituttet, Stein Rokkan, var imidlertid allerede i 1966 utnevnt som professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Faget sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen var opprinnelig en del av det bredt sammensatte Sosiologisk institutt. I tillegg til sosiologi og sammenliknende politikk omfattet dette også fagene sosialøkonomi, informasjonsvitenskap og samfunnskunnskap. Sosiologisk institutt skiftet i 1977 navn til Institutt for sosiologi og statsvitenskapelige fag. I noen år besto Instituttet av avdelinger for sosiologi, offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, og sammenliknende politikk. Fra 1980 ble avdelingene skilt ut som egne, selvstendige institutter.

Instituttet var i mange år ledet av professor Stein Kuhnle. Det ledes i dag av professor Lise Rakner.

Siden 1981 har instituttet arrangert Stein Rokkan-forelesningene, fra 2002 i samarbeid med Rokkansenteret. Og siden 1985 arrangerer masterstudentene Sampolkonferansen hvert annet år.

                                     

3. Utdanning

Institutt for sammenliknende politikk tilbyr utdanning i statsvitenskap på bachelor-, master- og phd-nivå. Utdanningen i sammenliknende politikk er kjent under merkenavnet "sampol".

Hovedstammen i utdanningstilbudet består av et bachelorprogram og et masterprogram i sammenliknende politikk. Videre tilbys, i samarbeid med andre institutter, også en rekke flerfaglige, såkalte tilrettelagte, bachelorprogrammer der det er mulig å velge spesialisering i sammenliknende politikk: Politisk økonomi sammenliknende politikk og samfunnsøkonomi, Europastudier sammenliknende politikk, historie og språkfag og Latin-Amerikastudier. Fra studieåret 2007-8 tilbys også USA-studier. Institutt for sammenliknende politikk tilbyr også etter- og videreutdanning innen valgobservasjon, menneskerettighetsobservasjon og demokratiassistanse.

                                     

4. Kjente nåværende og tidligere vitenskapelig ansatte

 • Einar Berntzen
 • Tor Midtbø
 • Torstein Hjellum
 • Lars Svåsand
 • Jan Erik Grindheim
 • Gunnar Grendstad
 • Lise Rakner
 • Elisabeth Ivarsflaten
 • Daniel Heradstveit
 • Stein Ugelvik Larsen
 • Frank Aarebrot
 • Kaare Strøm
 • Per Selle
 • Siri Gloppen
 • Hakan G. Sicakkan
 • Jan Oskar Engene
 • Helga Hernes
 • Stein Kuhnle
                                     

5. Kjente personer med utdanning fra Institutt for sammenliknende politikk

 • Sigmundur Ísfeld, Færøyenes representant til Storbritannia
 • Hege Solbakken, statssekretær i regjeringen Stoltenberg
 • Steinar Birkeland, journalist i NRK
 • Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand, tidligere statssekretær i regjeringen Bondevik
 • Svein Skarheim, forlagsdirektør i Universitetsforlaget
 • Bjarne Kristiansen, grunnlegger av meningsmålingsbyrået Opinion
 • Helge Østbye, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen
 • Erna Solberg, partileder i Høyre. Tok cand.mag. i sosiologi/sammenliknende politikk/statistikk/sosialøkonomi.
 • Leif Røssaak, avdød informasjonssjef ved Israels ambassade i Oslo
 • Ståle Ulriksen, forsker og assisterende direktør ved NUPI
 • Trine Eilertsen, sjefredaktør i Bergens Tidende
 • Frank Aarebrot, professor og mediekommentator
 • Tore Nedrebø, norsk ambassadør i Nigeria
 • Trude Måseide, kommunikasjonsrådgiver ved statsministerens kontor
 • Lars Rise, tidligere stortingsrepresentant for KrF
 • Jan Erik Grindheim, redaktør i Stat og styring
 • Jan Zahl, forfatter
 • Kjell A. Eliassen, professor ved Handelshøyskolen BI
 • Asbjørn Leirvåg, journalist i TV 2-nyhetene
 • Stein Kuhnle, professor og velferdsstatsforsker


                                     
 • Universitetet i Bergen. Geofysisk Institutt er i dag en administrativ enhet som omfatter forsknings - og undervisningsgruppene for meteorologi og oceanografi
 • Portal: Matematikk Matematisk institutt er ett av åtte institutter ved Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet, UiB. Instituttet er delt i tre fagseksjoner
 • prekliniske institutter Institutt for anatomi og cellebiologi, Institutt for biokjemi og molekylærbiologi og Fysiologisk institutt Instituttet er et av
 • Institutt for økonomi er en enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet tilbyr utdanning i samfunnsøkonomi
 • Institutt for geografi er en enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet tilbyr utdanning i geografi på bachelor
 • Institutt for sosialantropologi er en enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet tilbyr utdanning i sosialantropologi
 • Institutt for Informatikk ved Universitetet i Bergen underviser og forsker innen informatikk ved Universitetet i Bergen. I tillegg til studier bachelor

Users also searched:

...