Back

ⓘ Helse Sør-Øst
                                               

Klinikk rus og avhengighet

Senter for rus og avhengighetsbehandling er en klinikk på Aker universitetssykehus og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo og Follo. Senter for rus og avhengighetsbehandling administrerer spesialpoliklinikker, avgiftning, dag og døgnbehandling med 160 pasientplasser. Behandlingen baseres på anerkjent kunnskap og senteret prioriterer utvikling av kompetanse og forskning høyt. Senteret er nasjonalt kompetansesenter i legemiddelassisert behandling i Norge og har koordineringsansvar for pasientplassene ved de private avtalepartnerne Helse Sør-Øst har avtale med. KRA er ...

                                               

Sandefjord sykehus

Sandefjord sykehus var et statseid sykehus i Sandefjord, som var i drift i 50 år. Driften startet opp juni 1959, og sykehuset ble nedlagt 28. juni 2009. Sykehuset ble i 2000 slått sammen med de andre sykehusene i Vestfold under navnet Sykehuset i Vestfold, som nå eies av Helse Sør-Øst.

                                               

Bård Lilleeng

Bård Flattun Lilleeng, fra Valen i Sunnhordland, er cand.med. fra Universitetet i Bergen i 1998. Han er spesialist i nevrokirurgi, med utdannelse fra Rikshospitalet. Han har ellers arbeidet på Nevrologisk avdeling, Haukeland Sykehus og Kirurgisk avdeling, Fylkessjukehuset på Stord. Lilleeng har hatt en rekke verv i Den norske legeforening: Hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening Ylf ved Fylkessjukehuset på Stord 2001–2003, hovedtillitsvalgt for Ylf på Rikshospitalet 2004–2005, nestleder og styremedlem i Ylf sentralt 2005–2006, sentralstyremedlem i Den norske legeforening 2005–2008, nes ...

                                               

Cathrine M. Lofthus

Cathrine Marie Lofthus Medhus er en norsk lege. Hun er administrerende direktør i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Hun tok medisinutdanning fra 1994 til 2000 cand.med. etter å ha tatt en toårig utdanning som foretagsøkonom. Hun tok doktorgrad i medisin i 2007/2008. Hun har særlig forsket på benskjørhet osteoporose og hoftebrudd. Hun har vært viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og har vært avdelingsleder, lege og stipendiat ved Aker sykehus før hun i 2015 ble administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

                                               

Finn Wisløff

Finn Georg Brun Wisløff er en norsk lege og medisinsk forsker. Wisløff er professor II ved Universitetet i Oslo og overlege ved Hematologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus. Wisløff var dekan ved Det medisinske fakultet fra 2007 til 2010. Wisløffs doktorgradsavhandling fra 1975 hadde tittelen "Studies on human lymphocyte cytotoxicity in vitro". Wisløff har sittet i styret i Helse Sør-Øst siden 2007.

                                               

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag var et norsk fylke som eksisterte fra 1804 til 1. januar 2018 da det ble slått sammen med Nord-Trøndelag til Trøndelag fylke. Sør-Trøndelag er en nåværende valgkrets til Stortingsvalg. Fra 1804 til 1918 gikk fylket under navnet Søndre Trondhjems amt. Sør-Trøndelag grenset i nord mot Nord-Trøndelag, i sør mot Hedmark og Oppland, i vest mot Møre og Romsdal og i øst til Jämtlands län i Sverige. Administrasjonssenter og største by var Trondheim. Sør-Trøndelag utgjorde sammen med Nord-Trøndelag Nidaros bispedømme. Helse Midt-Norge og Frostating lagmannsrett omfatter Trøndelag og M ...

                                               

Mari Trommald

Mari Trommald er norsk lege og dr.med. i nevrofysiologi. Hun er direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten fra 6. september 2010. Hun har tidligere vært ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og avdelingsleder i Sosial- og helsedirektoratet.

                                               

Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune er en norsk kommune i Finnmark. Kommunen har per 1. januar 2019 10 156 innbyggere og et areal på omkring 3 967 km². Kommunen er geografisk beliggende i det sørøstre hjørnet av fylket, og grenser til Finland og Russland: Finland i vest og Russland i sørøst. I Norge grenser Sør-Varanger til Nesseby i nordvest, og i sjøen til Vadsø og Vardø i nord. Kommunen består av Kirkenes, Hesseng, Sandnes, Bjørnevatn, Jarfjord, Svanvik, Skogfoss, Vaggatem, Neiden, Bugøyfjord og Bugøynes. Tettsteder i Sør-Varanger kommune er Kirkenes 3 492 innbyggere, Bjørnevatn 2 560 innbyggere, Hess ...

                                               

Administrative inndelinger i Hedmark

Hedmark er og har vært delt inn i en rekke ulike områder til å administrere ulike funksjoner. Under Helseregion Sør-Øst: Helse Innlandet: hele fylket, samt hele Oppland fylke. Politi Hedmark politidistrikt: hele fylket.

                                               

Oslo universitetssykehus, Aker

Oslo universitetssykehus, Aker er den delen av Oslo universitetssykehus som ligger på sykehusområdet på det som tidligere var det selvstendige sykehuset Aker. Aker sykehus var et selvstendig sykehus fra 1895 til 2008. Sykehuset ble etablert som kommunalt sykehus i Aker kommune, som omkranset Oslo; Aker kommune ble innlemmet i Oslo i 1948, og samme år fikk Aker sykehus status som universitetssykehus tilknyttet Universitetet i Oslo. Sykehuset var deretter eid av Oslo kommune fra 1948 til 2002, da det ble overtatt av staten sammen med Oslos andre store kommunale sykehus, Ullevål sykehus. I 20 ...

                                               

Tranøy

Tranøy kommune var en kommune i Troms på øya Senja. Den grenset i nord mot kommunene Torsken og Berg, og i øst mot Lenvik. Den 1. januar 2020 ble Lenvik sammenslått med de tre nabokommunene til Senja. Over fjorden i øst ligger også kommunen Dyrøy, mot sør Ibestad og i sørvest ligger Harstad. Kommunen lå sør for Lakselva og Svandalen og ble derfor, som helhet, regnet å ligge på Sør-Senja. Kommunen hadde sine største befolkningssentra i nord og sør og man snakket derfor om Sør-Tranøy eller sørkommunen og Nord-Tranøy eller nordkommunen. I nord var det innlandsbygdene Vesterfjell og Solli, sam ...

                                               

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou er en norsk politiker. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Østfold siden 2009, og var også innvalgt i perioden 2001–2005. Schou var sosialminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–2004. Hun var Stortingets fjerde visepresident fra 2013 til 2017. Hun er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Helse Sør-Øst
                                     

ⓘ Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Sør-Øst RHF ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker i regionen. Samlet omsetning er ca. 82 milliarder kroner i 2018. Helse Sør-Øst er med sine ca. 80 000 ansatte Norges største arbeidsgiver. Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger på Hamar. Foretaket har i tillegg kontorsted i Oslo, Skien og Tønsberg.

                                     

1. Historie

Styret ble utnevnt 11. mai 2007, med Hanne Harlem som leder. Den 21. mai ble Bente Mikkelsen tilsatt som administrerende direktør. Det første foretaksmøtet i Helse Sør-Øst fant sted i Helse- og omsorgsdepartementet onsdag 30. mai 2007.

                                     

2. Ansvarsområde

Som en statlig virksomhet er Helse Sør-Øst RHFs hovedoppgaver definert gjennom oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, og Agder, med til sammen tre millioner innbyggere. Helse Sør-Øst har ansvar for 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten i Norge.

Helse Sør-Østs to viktigste tiltak for rapportering til eier og informasjon til samfunnet for øvrig er Årlig melding og Årsrapport med årsberetning og årsregnskap. Årlig melding svarer opp kravene som Helse- og omsorgsdepartementet har stilt til Helse Sør-Østs virksomhet, mens årsberetning og årsregnskap svarer opp kravene i regnskapsloven.

Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Virksomheten omfatter sykehus, institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, pasienttransport, opptreningsinstitusjoner, sykehusapotek og laboratorier.

                                     

3. Organisasjon

Virksomheten i Helse Sør-Øst er organisert i 11 underliggende datterselskaper, kalt helseforetak HF.

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuspartner HF

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering RegUt i Helse Sør-Øst drives av Oslo universitetssykehus på vegne av Helse Sør-Øst, med ansvar for hele Helse Sør-Øst samt et nasjonalt koordinerende ansvar for legers spesialistutdanning. Senteret ledes av en egen direktør, administrativt plassert i direktørens stab ved OUS, som også rapporterer til Helse Sør-Øst. Senteret har ansvar for rundt 60% av leger i spesialisering i Norge.

Helse Sør-Øst har også avtaler med private helseleverandører, herunder Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset.                                     

4. Et døgn i Helse Sør-Øst

15 341 pasienter behandles

1 974 nye henvisninger mottas

85 nye verdensborgere fødes

46 500 mennesker på jobb

218 bemannede ambulanser i beredskap

1 170 ambulanseoppdrag utføres

49 700 kilometer i ambulanse

10 300 munnbind forbrukes

9 390 operasjonshansker

5 900 infusjonssett

1 255 operasjonsfrakker

219 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

                                     

5. Akutt og traumefunksjoner

I Helse Sør-Øst er det 16 sykehus med akutt- og traumefunksjon som er geografisk spredt i hele Helse Sør-Øst. Sykehus med traumefunksjon er et akuttsykehus med definerte og etterprøvd minimumskompetanse og infrastruktur for å ta imot og behandle skadde pasienter, samt klare kriterier for overflytting av de alvorlig skadde til traumesenter. Oslo Universitetssykehus HF er det regionale traumesenteret. De har ansvar for fagutvikling og utvikling og vedlikehold av retningslinjer for traumesystemet og for å kvalitetssikre koordineringen og oppfølgingen av traumebehandling gjennom beskrevne behandlingsforløp. Målet er at de alvorlig skadde blir dirigert triagert til traumesenteret, eventuelt via stabiliserende initialbehandling ved annet sykehus med traumefunksjon.

Ambulansetjenesten i Helse Sør-Øst er organisert gjennom seks ambulansetjenester med totalt 103 ambulansestasjoner per november 2019.

Det regionale helseforetaket har fem AMK-sentraler akuttmedisinsk kommunikasjonssentral.

Helse Sør-Øst har fem luftambulansebaser som driftes av det nasjonale selskapet Luftambulansetjenesten HF, mens aktuelle helseforetak har ansvaret for medisinsk bemanning. AMK Oslo er tillagt ansvaret for koordinering.

                                     

6. Styre

Styret består for tiden av

 • Svein Ingvar Gjedrem leder
 • Sigrun Vågeng
 • Lasse Bent Sølvberg ansattrepresentant
 • Bushra Ishaq
 • Anne Cathrine Frøstrup nestleder
 • Geir Nilsen
 • Kirsten Brubakk ansattrepresentant
 • Einar Lunde
 • Vibeke Limi
 • Christian Grimsgaard ansattrepresentant
                                     
 • ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen i Helse - og omsorgsdepartementet, viseadministrerende direktør i Helse Sør - Øst og avdelingsleder i Sosial - og helsedirektoratet
 • tilsvarer 168 kontrollrom. HDO har kontorer på Gjøvik. w2.brreg.no Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Hjemmeside Pressemelding fra Helse Sør - Øst
 • komiteene gjenspeiler de regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt - Norge, Helse Vest og Helse Sør - Øst Komiteene benevnes tilsvarende som: Regional
 • høyeste sykefraværet 15, 1 prosent i Finnmark. Sør - Varanger kommune grenser til Finland i vest og Russland i øst Kommunen grenser også til Nesseby kommune
 • helse omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. RKBU Midt - Norge er ett av fire tilsvarende regionale senter RKBU Vest, RKBU Nord og RBUP Øst og
 • Kapp Agulhas strekker seg nordover langs Det indiske hav i øst og Atlanterhavet i vest. Sør - Afrika har et areal på 1 219 912 km². Hele innlandet ligger
 • ulike områder til å administrere ulike funksjoner. Under Helseregion Sør - Øst Helse Innlandet: hele fylket, samt hele Oppland fylke. Politi Hedmark politidistrikt:
 • fire regioner, som hver har et regionalt helseforetak: Helse Nord Helse Sør - Øst Helse Vest Helse Midt - Norge Utgiftene til helsevesenet har over lang tid

Users also searched:

...