Back

ⓘ Norsk rødliste for arter
                                               

Rødliste

Rødliste har flere betydninger: Norsk rødliste for arter, oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse. IUCNs rødliste, Verdens naturvernunions rødliste for trua arter. Rødliste for husflidsteknikker, Norges Husflidslags dugnad for vern av gamle håndverks- og husflidsteknikker Norsk rødliste for naturtyper, viser hvilke naturtype som har risiko for gå tapt fra Norge.

                                               

Gressmott

Gressmott er en artsrik familie av små til middelsstore sommerfugler. De er beslektet med mott og ble tidligere regnet som en undergruppe av denne familien, men det er nå vanlig å regne dem som en familie for seg. I likhet med mottene har de høreorganer på undersiden av bakkroppen, men disse er noe forskjellig oppbygd i de to gruppene. De er derfor blitt skilt i to familier. De fleste gressmøllene er brunlige eller gulaktige, men noen mer fargerike grupper finnes også. Flesteparten av artene har larver som borer inne i strå i gressfamilien, men det finnes en del unntak. Underfamilien kålmo ...

                                               

Almestjertvinge

Almestjertvinge er en av stjertvingene, en dagaktiv sommerfugl i gruppen glansvinger. Den er på den nasjonale rødlisten og har hatt stor tilbakegang flere steder, fordi artens leveområder er redusert.

                                               

Hvitpestrot

Hvitpestrot er en flerårig urt i kurvplantefamilien. I Norge vokser den i Agder og er karakterisert som nær truet i norsk rødliste for arter. Den var Kristiansands kommuneblomst før kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

                                               

Vaktel

Vaktel er en fugl i fasanfamilien. Fuglen finnes i Norge, men er listet på Norsk rødliste for arter i kategorien nær truet. Den er omkring 17 centimeter stor og er vanskelig få øye på i naturen, både på grunn av den kamuflerende fargen og fordi den ofte gjemmer seg i høyt gress. Arten har lange vinger sammenlignet med andre hønsefugler, og er en trekkfugl. Vaktelen legger i gjennomsnitt 1.4 egg i døgnet. Eggene er omtrent en femtedel av et hønseegg og kan benyttes på samme måte. Eggene kan i tillegg spises av enkelte eggallergikere. Redet er plassert på bakken, ofte godt skjult i bunnveget ...

                                               

Acnemia

Acnemia er en slekt i familien Soppmygg. Slekta omfatter 6 arter i Europa, hvorav 3 arter er funnet i Norge. Acnemia longipes er ført opp på Norsk rødliste for arter i kategori DD.

                                               

Rødknappvikler

Rødknappvikler er en rødlistet sommerfuglart. Så vidt man vet finnes den bare et par steder i Norge, i skrenten ved Kjevik lufthavn i Kristiansand og i nærheten av Arendal. Det er også et gammelt funn fra Ringebu i Oppland. I Sverige finnes den spredt fra Skåne til Västergötland.

                                               

Forekomstareal og utbredelsesområde

Forekomstareal og utbredelsesområde er to mål som brukes i økologien for å angi utbredelsen til en art. Mens forekomstarealet måler det spesifikke arealet, angir utbredelsesarealet den samla utstrekningen av arealet som arten fins på. Målene er sentrale bl.a. i IUCNs rødlistekriterier for trua arter. Forekomstareal engelsk area of occupancy eller AOO er definert som antallet av celler i et rutenett der arten faktisk forekommer, ganget med cellenes areal. IUCN 2011 anbefaler et 2 km × 2 km-rutenett dvs. 4 km² per celle. Utbredelsesområde engelsk extent of occurrence eller EOO er definert so ...

                                               

Elvebreddvergedderkopp

Elvebreddvergedderkopp er en av edderkoppene i gruppen mattevevere og dvergedderkopper. Den er sterkt truet i Norge og står på Norsk rødliste for arter i kategorien: EN.

                                               

Ugleedderkopp

Ugleedderkopp er en liten edderkopp. Kroppen er todelt i en bakkropp abdomen og en forkropp prosoma eller cephalothorax. Forkroppen er bredt oval, litt flat og forholdsvis liten. Bakkroppen hos hunnen er stor og kuleformet. Avstanden fra det fremste øyet til hodets fremkant er forholdsvis stor, mye mer enn to ganger øyets diameter. Ugleedderkopp er den eneste norske arten fra denne slekten, så forveksling med andre arter skulle ikke by på et problem. Men flere av dvergedderkoppene er ganske like hverandre, samtidig som de kan være fargevariable av utseende. For sikker artsbestemmelse kreve ...

                                               

Neseedderkopp

Neseedderkopp er en liten edderkopp. Kroppen er todelt i en bakkropp abdomen og en forkropp prosoma eller cephalothorax. Forkroppen er bredt oval, litt flat og forholdsvis liten. Bakkroppen hos hunnen er stor og kuleformet. Avstanden fra det fremste øyet til hodets fremkant er forholdsvis stor, mye mer enn to ganger øyets diameter. Neseedderkopp er den eneste norske arten fra denne slekten, så forveksling med andre arter skulle ikke by på et problem. Men flere av dvergedderkoppene er ganske like hverandre, samtidig som de kan være fargevariable av utseende. For sikker artsbestemmelse kreve ...

                                               

Pirata uliginosus

Pirata uliginosus er en av edderkoppene i gruppen ulveedderkopper. De spinner ikke fangstnett og jakter vanligvis på bakken. De finnes nær vann.

                                               

Rødnebb

Rødnebb var tidligere klassifisert i slekten Lioptilus og ble regnet til timalfamilien Timaliidae, men genetiske data har siden vist at den hører hjemme i sangerfamilien, der den inngår i slekten Sylvia.

Norsk rødliste for arter
                                     

ⓘ Norsk rødliste for arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere mye fra land til land.

Artsdatabanken lager også Norsk rødliste for naturtyper.

Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste også kalt internasjonal rødliste, siden status for listene kan variere mye innenfor samme art, selv om de samme kategorier og kriterier ligger til grunn for begge.

                                     

1. Norsk rødliste

Gjeldende rødliste for arter i Norge ble publisert av Artsdatabanken den 18. november 2015 og heter Norsk rødliste for arter 2015.

Den første norske rødlista for arter kom i 1984 og inneholdt lister over virveldyr og karplanter.

                                     

1.1. Norsk rødliste Nye kategorier og kriterier

Nye kategorier og kriterier er i samsvar med IUCNs kategori og kriterieversjon 3.1, gjeldende fra 2001.

 • EN = Sterkt truet Endangered Arter som har svært høy risiko for å dø ut
 • VU = Sårbar Vulnerable Arter som har høy risiko for å dø ut.
 • LC = Livskraftig Least Concern En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.
 • CR = Kritisk truet Critically Endangered Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut
 • NT = Nær truet Near Threatened En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.
 • DD = Datamangel Data Deficient En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC.
 • RE = Regionalt utdødd Regionally Extinct Arter som er utdødd som reproduserende i landet. Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de siste 200 årene.
                                     

1.2. Norsk rødliste Gamle kategorier og kriterier

Kategoriene på den gamle norske rødlista var utrydda Ex, trua E, sårbar V, sjelden R, hensynskrevende DC og bør overvåkes DM. Den største forandringa i den nye rødlista er at den i større grad tar for seg hvor trua artene er. Kategorien sjelden, som omfatta arter som hadde små eller svært spredte populasjoner, har dermed gått ut, og det har blitt flere kategorier for trua arter i stedet.

                                     

1.3. Norsk rødliste Direkte truede arter

Nedenfor finnes en tabell med antall direkte truede arter fordelt i ulike organismegrupper etter den gamle norske rødlisten.

                                     

1.4. Norsk rødliste Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for naturtyper) 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

                                     

1.5. Norsk rødliste Norsk fremmedartsliste

Norsk fremmedartsliste før: norsk svarteliste er en oversikt over fremmede arter i Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Norsk svarteliste utkom første gang i 2007, utgitt av Artsdatabanken, og utarbeidet i samarbeid med vitenskapelige eksperter.

                                     

2. Litteratur

 • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. red. 2010. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Norge.
                                     

3. Eksterne lenker

 • Artikkelen har ingen egenskaper for arter i Wikidata

Nasjonale lenker:

 • Norsk rødliste for arter, 2015 er siste versjon.
 • Fremmedartslista, 2018 er siste versjon
 • Norsk rødliste for naturtyper, 2018 er siste versjon
 • Artsdatabanken

Internasjonale lenker:

 • IUCN Red List of Threatened Species™
 • Artdatabanken Sverige
 • Svensk rødliste
                                     
 • Olsen, Pommeresche & Ødegaard. 2010. Edderkoppdyr Arachnida. Norsk rødliste for arter 2010. W. Nentwig, A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick Hrsg. Spinnen
 • Olsen, Pommeresche & Ødegaard. 2010. Edderkoppdyr Arachnida. Norsk rødliste for arter 2010. W. Nentwig, A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick Hrsg. Spinnen
 • Olsen, Pommeresche & Ødegaard. 2010. Edderkoppdyr Arachnida. Norsk rødliste for arter 2010. W. Nentwig, A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick Hrsg. Spinnen
 • Olsen, Pommeresche & Ødegaard. 2010. Edderkoppdyr Arachnida. Norsk rødliste for arter 2010. W. Nentwig, A. Hänggi, C. Kropf & T. Blick Hrsg. Spinnen
 • Dette er en oversikt over karplanter i Norge som er tatt med på norsk rødliste 2010. RE - Utdødd i Norge Regionally Extinct CR - Kritisk truet Critically
 • Dette er en oversikt over karplanter i Norge som er tatt med på norsk rødliste 2006. RE - Utdødd i Norge Regionally Extinct CR - Kritisk truet Critically
 • sommerfugl i gruppen glansvinger. Den er på Norsk rødliste for arter og har hatt stor tilbakegang flere steder, fordi artens leveområder er redusert. Begge kjønn
 • langt ute fra kysten. Vernestatus. Arter som er truet av utryddelse i Norge er registrert på Norsk rødliste for arter med en gradert vurdering som rangerer
 • Artsdatabankens rødliste for arter Artsdatabanken. 18. november 2015. Besøkt 26. juli 2020. Forskrift av 21. desember 2001 om fredning av truede arter Kjærstad

Users also searched:

...