Back

ⓘ Religion
                                               

Religion

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest en overbevisning om at det finnes en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Dette skiller religion fra livssyn som ikke nødvendigvis innebærer en tro på noe ikke-fysisk. Mange mennesker betrakter seg selv som religiøse, fordi de tror på guddommer eller åndevesener, selv om de ikke er tilknyttet noen etablert rel ...

                                               

Abrahamittisk religion

Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen. Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam. Også mandeismen og bahai bygger til dels på disse tradisjonene. Jøder anser Abraham som grunnlegger av folket Israel og sin stamfar. Mange kristne ser ikke på seg selv som del av en "abrahamisk religion", men betrakter Abraham som en tidlig figur i sin religion. Muslimer refererer til tilhengere av de a ...

                                               

Gresk religion i antikken

Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller "kulter", skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder. Grekerne anerkjente alle de tretten hovedguder og gudinner: Zevs, Hera, Poseidon, Apollon, Artemis, Afrodite, Ares, Dionysos, Hefaistos, Athene, Hermes, Demeter, og Hestia, skjønt ulike mindre guder også ble dyrket. Ulike byer dyrket forskjellige guddommer, noen ganger me ...

                                               

Religioner i Afrika

Religioner i Afrika er dels tradisjonelle animistiske religioner, og dels resultat av kulturelle utveklingsimpulser. Afrika er et omfattende kontinent, med mange ulike egne tradisjoner, og med ulike tilførte impulser i de ulike delene av kontinentet.

                                               

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen. KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Læreplanen fra august 2015 avløste faget Religion, livssyn og etikk RLE. KRLE ble innført for å oppfylle Solberg-regjeringens samarbeidsavtale med KrF. En ny læreplan i KRLE trådte i kraft høsten 2020. Før 1997 kunne grunnskoleelever ha fag ...

                                               

Samisk religion

I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i. Underjordiske guder, guder som holdt til på jorden, himmelske guder, og overhimmelske guder. Jens Kildal navngir 13 samiske guddommer i sin avhandling, mens Hans Skanke nevner 18 – samtidig som han utelater 4 av Kildals 13. Spørsmålet om det virkelig fantes en fullt utviklet samisk gudeverden, med faste og allment kjente navn og egenskaper for hver enkelt av gudene, er omdiskutert. Hans Mebius siterer Anker Steffensen på at "formodentlig er den ...

                                     

ⓘ Religion

  • Religions - og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil. Dette anses
  • Romersk religion er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Sissel Undheim og utgitt i 2010. Boken inneholder korte tekstutdrag
  • Lærebog i den evangelisk - christelige Religion er en lærebok i kristendomskunnskap, utgitt første gang i 1791 av Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle
  • Vaksiner og religion har i forskjellige sammenhenger påvirkning på hverandre. Før man fikk de første vaksinene anvendte man inokulasjon. Allerede på denne
  • Religionenes dag er et tverreligiøst livssynsarrangement med røtter tilbake til tidlig på 1980 - tallet da Islams Ahmadiyya menighet holdt til på Frogner
  • Religionenes opprinnelse omhandler teorier om hvordan religion trossystemer om ikke sansbare oppfatninger som forutsetter eksistensen av en høyere eller
  • Islam arabisk: الإسلام DIN: al - ʾislām uttale er en monoteistisk religion og den yngste blant de store verdensreligionene. Den som bekjenner seg til
  • Not Great: How Religion Poisons Everything 2007 er en bok av forfatteren og journalisten Christopher Hitchens som kritiserer religion Den ble utgitt
  • Oldtidens egyptiske religion var et komplekst system av polyteistiske trosforestillinger og ritualer som var en integrert del av oldtidens egyptiske samfunn
  • tilstand etter jordelivet som forekommer på varierende måter innen en rekke religioner og filosofiske systemer. De som tror på himmelrikets eksistens anser det
                                               

Arobastisme

Arobastisme er betegnelse på et teologisk syn hvor en etter agnostisk eller ateistisk resonnement mener at det ikke finnes noen gud, guder eller høyere makter, men at en anerkjenner menneskers behov for å ha tro og tilhørighet til noe metafysisk som religion. Arobastikkeren mener således at det er viktig for menneskeheten å opprettholde trosretninger, men at disse ikke har grunnlag i sannhetssetninger.

                                               

Resakralisering

Resakralisering betyr at samfunnsområder som tidligere var sekularisert, igjen blir påvirket av religion, og motsatt en sekularisering. Dette er konsistent med Bergers definisjon av sekularisering som en fjerning av religiøs mening fra offentlig liv, eller privatisering. En annen definisjon av resakralisering er at økende separasjon av privat og offentlig sfære skaper grunnlag for privat sakralisering i et moderne samfunn, selv om samfunnet blir sekularisert.

                                               

Synodalforfatning

Synodalforfatning er en kirkeforfatning basert på synoder slik at enkeltmenighetens saker avgjøres av et menighetsråd og landskirkens av et kirkemøte valgt av menighetsrådene.

Users also searched:

...