Back

ⓘ Matematikk
                                               

Matematikk

Matematikk kan beskrives som en gruppe relaterte emner der en studerer objekter karakterisert med størrelse, orientering og/eller form, og også relasjoner mellom disse objektene. Det finnes imidlertid ingen allment anerkjent definisjon av matematikk. Faget kan også omtales som en vitenskap som undersøker abstrakte strukturer, deres egenskaper og mønstre. Studiet av tall og bruk av tall er sentralt i all matematikk. Matematikk kan også betraktes som et formelt språk, med egne symboler, tegn og terminologi, der formalismen blir brukt til å beskrive abstrakte objekter, relasjoner og strukture ...

                                               

Matematikk i norsk skole

Matematikk i skolen er et begrep som brukes for å omtale undervisning av matematikk i grunnskolen og i videregående skoler, både som eget undervisningsfag og som del av andre fag. Matematikk i skolen beskrives i læreplanen, og beskrivelsen skal være en mal for undervisningen. Matematikk har vært et eget fagområde i norsk skole i over 300 år, og internasjonalt har faget også lange tradisjoner. I starten var det særlig fokus på regning, og i tidligere planer har også regning vært navnet på faget. Gjennom omfattende læreplanreformer i over 100 år har faget vært i konstant utvikling. Hver lære ...

                                               

Anvendt matematikk

Anvendt matematikk er en gren av matematikken hvor en bruker matematikk og metoder fra matematikken for å studere problemer fra andre fagfelt. Dette er problemstillinger som hele tiden har bragt matematikken fremover, for eksempel var det utfordringer innen mekanikk og astronomi som gjorde at Newton og Leibnitz skapte integral- og differensialteorien. Anvendt matematikk fikk en voldsom vekst da datamaskinen kom, problemstillinger som før ikke kunne løses direkte med tradisjonell matematikk kan nå approksimeres med rå regnekraft.

                                               

Oldtidens egyptiske matematikk

Oldtidens egyptiske matematikk er matematikk som ble i brukt og utviklet i oldtidens Egypt, fra om lag 3000 f.Kr fram til rundt 300 f.Kr. Dette omfatter perioden fra det gamle riket og fram til det ptolemeiske kongedømmet. Egyptisk matematikk besto i hovedsak av praktisk problemløsning knyttet til dagliglivet, med tallregning og geometri. Det er omdiskutert i hvor stor grad egypterne videreutviklet matematisk kunnskap. Selv om egyptisk matematikk kan vise til enkelte resultater som kanskje ikke var kjent av babylonerne, er det en vanlig oppfatning at egyptisk matematikk ikke nådde like lan ...

                                               

Diskret matematikk

Diskret matematikk er læren om matematiske strukturer som er "diskrete". Med dette menes at strukturene ikke støtter eller behøver et begrep om kontinuitet. De fleste strukturer i endelig matematikk er opptatt av er tellbare mengder, slik som heltallene. Den delen av diskret matematikk som omhandler endelige mengder kalles noen ganger for endelig matematikk. Diskret matematikk er ingen ny disiplin, men er blitt populær som en følge av dens anvendelser innen informatikk. Begreper og notasjon fra diskret matematikk er nyttig for å studere eller uttrykke objekter eller problemer innen algorit ...

                                               

Matematikkens historie

Matematikkens historie går flere tusen år tilbake i tid, lenge før ordet matematikk oppstod. Ordet "matematikk" kommer fra gresk μάθημα som betyr vitenskap, kunnskap eller læring, og μαθηματικός betyr "glad i å lære". I dag gjelder begrepet en bestemt kunnskapsgren – et deduktivt studium av antall, struktur, rom og endring. Lenge før matematikk utviklet seg som eget kunnskapsområde har menneskene vært opptatt av antall, strukturer, former og figurer, lokalisering i rommet og andre emner knyttet til matematikk. Den mest fundamentale matematiske prosessen er telling, så det er naturlig å sta ...

                                               

Ren matematikk

Ren matematikk er den delen av matematikken som ikke fokuserer på anvendelser. Ofte deler en matematikken inn i ren og anvendt matematikk, med statistikk og matematikkdidaktikk som tredje og fjerde kategori. Fra 1700-tallet og fremover var dette en anerkjent kategori av matematisk aktivitet. Ren matematikk står i rak motsetning til de delene av matematikken som søker å tilfredsstille behovene fra navigasjon, astronomi, fysikk, ingeniørvitenskap osv.

                                               

Hva er matematikk

Hva er matematikk er en bok skrevet av Lisa Lorentzen og er nr 45 i rekken hva er. -utgivelser fra Universitetsforlaget Boken tar for seg matematikk på en essayistisk form, men med henvisninger til videre lesning etter hvert kapittel. Boken vil male et vakkert bilde av matematikk ved å lene seg til et poetisk språk. Forfatteren inviterer oss ut i matematikkens hage med titler på kapitler: Forlaget beskriver boken som knøttliten med sine 144 sider. Onkel Tom Lindstrøm holder boken frem for sine laveregradstudenter i 2013 gjennom Onkel Toms hylle.

                                               

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, bedre kjent som IME-fakultetet, var et fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultetets fagområder var blant annet datateknikk/informasjonsvitenskap, matematikk, elektronikk, kommunikasjonsteknologi, teknisk kybernetikk og elkraftteknikk. IME-fakultetet hadde et hovedansvar for den integrerte lektorutdanningen i realfag. IME stod dessuten for en betydelig studiepoengproduksjon gjennom grunnundervisning i matematiske og datatekniske fag for universitetets øvrige fagmiljøer. Bedrifter som FAST og Mison ...

                                               

Babylonsk matematikk

Babylonsk matematikk er matematikken som utviklet seg i Mesopotamia for 5 000 år siden. Allerede rundt 3000–2000 f.Kr. hadde babylonerne et godt utviklet system for å uttrykke tall og beregninger. Babylonerne benyttet et seksagesimalsystem, et posisjonssystem med grunntall 60. Stillingen til tallet avgjorde betydningen som i titallsystemet. I noen tilfelle benyttet de også et tegn for null. Det store grunntallet 60 har sin forklaring i at to tidligere tallsystem ble satt sammen til ett. De benyttet store tallberegninger i forbindelse med astronomiske utregninger, og flere moderne inndeling ...

                                               

Rom (matematikk)

Rom er i matematikk en mengde av objekter definert med et sett av regler eller aksiomer som spesifiserer egenskaper til objektene eller relasjoner mellom objektene. Rommet er dermed definert med en struktur. I bestemt form viser rommet vanligvis til det Euklidske rommet R 3 {\displaystyle \mathbb {R} ^{3}}. Studiet av ulike rom spiller en svært viktig rolle i moderne matematikk. Basert på de grunnleggende egenskapene til objektene i rommet kan en utlede resultater med stor generalitet. Kan en for eksempel vise at polynomfunksjoner og trigonometriske funksjoner kan være objekter i to uavhen ...

                                               

Logistisk vekst

Den logistiske ligningen er utviklet av den belgiske matematikeren Pierre François Verhulst i 1838 og er gitt av følgende ligning: . d N d t = r N − a N 2 = r N 1 − N K {\displaystyle {\frac {dN}{dt}}=rN-aN^{2}=rN\left1-{\frac {N}{K}}\right} Her representerer N {\displaystyle N} antall individer på tidspunktet t, r den iboende vekstraten, a den intraspesifikke konkurransen mellom individene, og K = r a {\displaystyle K={\frac {r}{a}}} bæreevnen til arten N, som representerer maksimalt antall individer som miljøet kan støtte. Ved å løse ligningen med startbetingelsen N 0 = N 0 {\displaystyl ...

                                     

ⓘ Matematikk

  • Divisjon eller deling er innenfor matematikk spesielt elementær aritmetikk, en regneart som er motsatsen til multiplikasjon. Resultatet av en divisjon
  • kurve som krummer oppover. Funksjonen opptrer i mange sammenhenger i ren matematikk Den har mange andre anvendelser, spesielt innen kombinatorikk, sannsynlighetsregning
  • Lucasiansk professor i matematikk eller innehaver av den lucasianske lærestol i matematikk engelsk: Lucasian Chair of Mathematics er tittelen som
  • Eksistens betegner innen matematikk at det finnes en verdi, ligning, løsning eller lignende til noe. Når man i grunnskolen finner løsninger på problemer
  • Kerala - skolen for astronomi og matematikk var en skole for matematikk og astronomi dannet av Madhava av Sangamagrama i Kerala, Sør - India. Skolen blomstret
  • Innen matematikken er signumfunksjonen eller fortegnsfunksjonen en funksjon som gir fortegnet til et reelt tall. Navnet er avledet fra latin: signum
  • Matematikkdidaktikk, eller matematikkens fagdidaktikk, er et fagområde som har tette bånd til både matematikk og didaktikk. Matematikkdidaktikken tar særlig
                                               

Matematikk Vg2P

Matematikk Vg2P, forkortet 2P, er et obligatorisk kurs i matematikk i norsk videregående skole med tre uketimer som ble innført med skolereformen Kunnskapsløftet. Pen står for såkalt "praktisk" matematikk. Faget har fått kritikk for - på tross av hva navnet skulle tilsi - er upraktisk og fungerer som en "snubletråd" for elever som har matematikkvansker

Users also searched:

...