Back

ⓘ Norsk
                                               

Norsk Hydro

Norsk Hydro ASA er en norsk kraftprodusent, produsent av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eide per 2020 34.26 prosent av aksjene i selskapet, mens Folketrygdfondet eide 7.1 % per 23. oktober 2020. Hovedkontoret ligger på Vækerø i Oslo og Hilde Merete Aasheim er konsernsjef. I Norge har Hydro fabrikker på Karmøy, Høyanger, Årdal, Sunndalsøra, Holmestrand, Magnor og Husnes. Kunstgjødselproduksjonen ble skilt ut i selskapet Yara International i 2004, ...

                                               

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen. Rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål i henhold medlemmenes faglige og kunstneriske skjønn og det sittende Stortingets prioriteringer. Videre er Kulturrådet rådgivende organ for det offentlige i kulturspørsmål. Rådet kan på egen hånd ta initiativ til kulturpolitiske konferanser, forsøks- og utredningsvirksomhet. Rådet administrerer de syv innkjøpsordningene for litteratur til norske bibliotek. Direktør fra 2011 var Ann ...

                                               

Norsk rødliste for arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere mye fra land til land. Artsdatabanken lager også Norsk rødliste for naturtyper. Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste også kalt internasjonal rødliste, siden status for listene kan variere mye innenfor samme art, selv om de samme kategorier og kriterier ligger til grunn for begge.

                                               

Norsk Film

Norsk Film A/S var et norsk filmselskap som ble grunnlagt i 1932 av Norges kommunale kinoer. I 1974 gikk Staten inn som hovedaksjonær og sanerte selskapets gjeld. Selskapet ble avviklet i 2001. Norsk Filmstudio A/S var et av selskapets datterselskaper. Det hadde filmstudio på Jar i Bærum.

                                               

Norsk Telegrambyrå

Norsk Telegrambyrå, NTB er Norges sentrale nyhetsbyrå. NTB har en dominerende posisjon på sitt område, og kan derfor lett oppfattes som en slags "offisiell" institusjon. Men NTB har alltid vært privat eid - først av enkeltpersoner, og fra 1918 som et aksjeselskap dannet av landets aviser. Kun mediebedrifter kan ha aksjer i NTB. NTB leverer en løpende nyhetstjeneste til media, innen områdene innenriks, utenriks og sport. I tillegg leveres spesialtjenester innenfor kultur og underholdning, feature, personalia, tips mm. I 2011 ble bildebyrået Scanpix fusjonert inn i NTB. NTB deltar i den euro ...

                                               

Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlag er en norsk medlemsorganisasjon for norske kritikere i aviser, kringkasting og lignende, og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Norsk kritikerlag arrangerer seminarer, åpne debattmøter og skrivekurs, for å markere kritikernes stilling i offentligheten og skape miljøer for refleksjon rundt kritikken. Norsk kritikerlag arbeider for å bedre kritikernes arbeidsvilkår og for at det skal innføres arbeidsstipend for kritikere. Laget oppmuntrer sine medlemmer til en etisk reflektert kritikk, bl.a. gjennom K ...

                                     

ⓘ Norsk

 • Norsk Jernbaneklubb fork. NJK er en ideell forening for jernbaneinteresserte i Norge. NJK driver blant annet museumsjernbanene Krøderbanen i Buskerud
 • Norsk Sykepleierforbund NSF er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre
 • NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonalt arkiv i Norge for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag. Tilgang til data er kjernen
 • og nytenkning i utviklinga av norske omgivelser og produkter. Norsk Form delte årlig ut flere priser: Jacobprisen, Norsk Forms Hederspris, og priser til
 • Norsk Salmebok, utgitt i 1985, var Den norske kirkes offisielle salmebok fra 1985 til 2013. Salmeboken ble godkjent til bruk i menigheter som gjør
 • Norsk entomologisk forening NEF ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien læren om insekter i Norge
 • Norsk Ornitologisk Forening NOF er en norsk ideell forening som har vern av fugler som sin viktigste oppgave. Foreningen, stiftet i 1957, arbeider for
 • Generalsekretær i Norsk Folkehjelp er Henriette Killi Westhrin og styreleder er Gerd Kristiansen. Norsk Folkehjelp ble tildelt TV - aksjonen 2011. Norsk Folkehjelps
 • Den norske kirke tidligere også kalt Statskirken er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i
 • Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad
 • Norsk biografisk leksikon er det største norske biografiske oppslagsverk. Verkets første utgave NBL1 utkom i årene 1921 1983, med i alt 19 bind og 5
                                               

Ordbog over det norske Folkesprog

Ordbog over det norske Folkesprog er en bok skrevet av Ivar Aasen i 1850. Dette var en skisse av Prøver af Landsmaalet i Norge som ble skrevet i 1853. Senere skrev han bøkene Norsk Grammatik i 1864 og Norsk Ordbog i 1873. Aasens arbeid bygger på at dialektene hadde en felles struktur som gjorde dem til ett språk og skilte dem fra dansk og svensk.

                                               

Veband

Veband er et norrønt uttrykk, som direkte oversatt betyr et bånd rundt en Vé eller en innhegning omkring en helligdom og fredhellig sted. I praksis en særskilt innhegning som på lagtinget skilte lagretten fra tingallmuen. Uttrykket har nær tilknytning til begrepet ’varg i veum’ som i nordisk hedensk tid var en betegnelse for person som var dømt fredløs for forbrytelse på et fredhellig sted.

Users also searched:

...